MSI All-in-One PC นำเสนอวิธีการแก้ปัญหาที่เชื่อถือได้และทรงพลัง เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในขั้นตอนการทำงานด้วยหน้าจอสัมผัส, MSI All-in-One PC สามารถเป็นแกนกลางของระบบ POS ใดก็ได้

Reference Projects