Go Forward and Upgrade

ได้เวลายกระดับอุปกรณ์ของคุณแล้ว ซื้อสินค้า MSI ที่ร่วมรายการ เพื่อรับสูงสุด USD $100 Steam Code แล้วไปสุนกกัน!


ระยะเวลาโปรโมชั่น (ใบเสร็จต้องระบุวันที่): 25/04/2022-31/05/2022

ระยะเวลาลงทะเบียน: 25/04/2022-14/06/2022

สินค้าที่ร่วมรายการ

เมนบอร์ด Z690

ชุดระบายความร้อนด้วยน้ำ

พาวเวอร์ ซัพพลาย

พีซีเคส

เก้าอี้เกมมิ่ง

ตรวจสอบมูลค่าของรางวัล

เลือกสินค้าเพื่อตรวจสอบมูลค่าของรางวัล!

รับ Steam Code

Steam Code USD

0

ตรวจสอบมูลค่าของรางวัล

เลือกสินค้าเพื่อตรวจสอบมูลค่าของรางวัล!

รับ Steam Code

Steam Code USD

0

ตรวจสอบมูลค่าของรางวัล

เลือกสินค้าเพื่อตรวจสอบมูลค่าของรางวัล!

รับ Steam Code

Steam Code USD

0

ตรวจสอบมูลค่าของรางวัล

เลือกสินค้าเพื่อตรวจสอบมูลค่าของรางวัล!

รับ Steam Code

Steam Code USD

0

ตรวจสอบมูลค่าของรางวัล

เลือกสินค้าเพื่อตรวจสอบมูลค่าของรางวัล!

รับ Steam Code

Steam Code USD

0

วิธีการลงทะเบียนแลกรับของรางวัล

ขั้นตอนที่ 1

ส่งรายละเอียดผ่าน
MSI member center.

ขั้นตอนที่ 2

ลงทะเบียนสินค้าที่ร่วมรายการและอัปโหลดหลักฐาน:
1.ภาพฉลากหมายเลขซีเรียล (S/N) ของสินค้าบนตัวสินค้า MSI อย่างชัดเจน (ไม่ใช่ฉลากบนกล่อง)
2.ภาพใบเสร็จรับเงินที่ชัดเจน ระบุร้านค้า วันที่ซื้อสินค้า และรายชื่อสินค้า

ขั้นตอนที่ 3

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล แล้วส่ง เมื่อได้รับการอนุมัติ คุณจะได้รับอีเมลสำหรับของรางวัล
ตรวจสอบสถานะการแลกรับของรางวัลได้ที่ MSI member center

ขั้นตอนที่ 4

เข้าร่วมกิจกรรม Shout Out for MSI
รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรม

ซื้อสินค้า MSI ได้ที่

รับรางวัลเพิ่มเติม